25 Eylül 2017 Pazartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
01 Temmuz 2015 Çarşamba 11:57

Milyonlarca Çalışanın Maaşları Eksik Yatacak

Milyonlarca Çalışanın Maaşları Eksik Yatacak
Milyonlarca Çalışanın Maaşları Eksik Yatacak

Asgari ücret gelir vergisi tutarı, aralık ayında 12 bin lira olan sınırı geçeceği için bir üst dilimden hesaplanacak ve o ay maaşlar 31 lira eksik ödenecek.

As­ga­ri üc­ret bu­gün­den ge­çer­li ol­mak üze­re 1000 TL 54 ku­ruş ola­rak uy­gu­la­na­cak. Böy­le­ce 5 mil­yon as­ga­ri üc­ret­li­ye yı­lın ikin­ci ya­rı­sı için ya­pı­lan zam tu­ta­rı 51 TL 47 ku­ruş ola­cak.

Zam­mı 5 ay bo­yun­ca bu tu­tar­da ala­cak olan as­ga­ri üc­ret­li, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­'nın ver­gi dü­zen­le­me­si ne­de­niy­le ara­lık ayın­dan iti­ba­ren üst ver­gi di­li­mi­ne gi­re­ce­ği için öde­di­ği ge­lir ver­gi­si tu­ta­rı 31 TL 13 ku­ruş yük­se­le­cek. Böy­le­ce Tem­mu­z'­da ge­çer­li olan 51 TL 47 ku­ruş­luk zam­dan ge­ri­ye yıl ­so­nu iti­ba­riy­le 20 TL 34 ku­ruş ka­la­cak.

273 LİRASI VERGİYE GİDİYOR
As­ga­ri üc­ret 1 Tem­mu­z'­dan iti­ba­ren As­ga­ri Ge­çim İn­di­ri­mi da­hil ol­mak üze­re net 949 TL 7 Ku­ruş'­tan 1000 TL 54 ku­ru­şa yük­se­le­cek. Böy­le­ce yüz­de 5 zam ala­cak olan 5 mil­yon as­ga­ri üc­ret­li­nin brüt üc­re­ti 1273 TL ola­cak.

2016'DA DA DEVAM EDECEK
2016 için ye­ni­den ver­gi di­li­mi sı­nır­la­rı­nı be­lir­le­ye­cek olan Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, üst sı­nı­rı ge­çen yıl ol­du­ğu gibi, ça­lı­şan­dan da­ha faz­la ver­gi al­mak için az mik­tar­da ar­tı­rsa bile, as­ga­ri üc­ret­li faz­la ge­lir ver­gi­si ver­me­ye de­vam ede­cek.

ZENGİN MUAMELESİ GÖRECEK
1 Tem­muz iti­ba­riy­le 51 TL 47 Ku­ruş zam ala­cak olan as­ga­ri üc­ret­li, kü­mü­la­tif ola­rak ar­tan brüt tu­ta­rı üze­rin­den ya­pı­lan he­sap­la ara­lık ayın­da yıl­lık 12 bin TL olan sı­nır ver­gi di­li­mi­ni aşa­cak.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­'nın se­ne ba­şın­da yap­tı­ğı dü­zen­le­me ne­de­niy­le as­ga­ri üc­ret­li al­dı­ğı 1000 TL ay­lık net ma­aş ile üst ver­gi di­li­mi­ne da­hil edi­le­cek. Bu du­rum­da 51 TL 47 ku­ruş zam alan as­ga­ri üc­ret­li, 31 TL 13 ku­ruş faz­la ge­lir ver­gi­si öde­ye­ce­ği için tem­mu­zda 1000 TL'­ye çı­kan net maa­şı ara­lı­kta 970 TL'­ye ine­cek.

* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere ilk yorum yapan siz olun.
YAZARLAR