20 Eylül 2017 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
05 Temmuz 2013 Cuma 12:17

Uğur Dündar Vali Oğuz'u Yazdı

Sık sık aykırı çıkışlarıyla ulusal gündeme düşen Isparta Valisi Memduh Oğuz, bu kez Uğur Dündar'a konu oldu. Dündar Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde Vali Oğuz'un 'özel uçak'lı Kayseri gezisini yazdı.
Uğur Dündar Vali Oğuzu Yazdı

Is­par­ta Va­li­si Mem­duh Oğuz, tek mo­tor­lu bir eği­tim uça­ğıy­la Kay­se­ri­’ye git­miş. Ora­da ye­ni Kay­se­ri Va­li­si Or­han Düz­gün ile bir­lik­te bir açı­lı­şa ka­tıl­mış. Açı­lı­şı ya­pı­lan yer, bir ka­mu ku­ru­lu­şu de­ğil. İşa­da­mı De­niz­han Uğur­lu­’ya ait bir gü­zel­lik sa­lo­nu!.. Evet yan­lış oku­ma­dı­nız Va­li Bey, Is­par­ta­’dan kal­kıp, ta Kay­se­ri­’ye gi­di­yor ve bir gü­zel­lik sa­lo­nu­nu açı­yor! Açı­lı­şın ar­dın­dan da özel uçak ko­nu­su­nu so­ran ga­ze­te­ci­le­re “Ö­zel uçak, yan­lış bir ta­bir! Dev­le­te bir ma­li­yet söz ko­nu­su de­ğil. Bir ar­ka­da­şı­nız bir yer­den bir ye­re gi­der­ken oto­mo­bi­li­ne si­zi de al­mış gi­bi bir du­rum! Ka­ra­yo­luy­la git­me­di­ğim için ta­sar­ruf bi­le ol­du! İn­şal­lah her vi­la­ye­tin (va­li­nin) bir de özel uça­ğı olur. Var­lık­tan za­rar gel­mez!” de­miş.***
Is­par­ta Va­li­si, ka­mu­da­ki ma­kam ara­cı sal­ta­na­tı yet­mi­yor­muş gi­bi, her vi­la­ye­te bir de ma­kam uça­ğı tah­sis edil­me­si­ni is­ti­yor! Bu sal­ta­na­tı “zen­gin­lik!” ola­rak izah edi­yor! O hal­de ken­di­si­ne dün­ya­nın en zen­gin, en güç­lü ül­ke­sin­den bir ör­nek ve­re­yim. Üs­te­lik bu olay tam da onun özel uçak­la gü­zel­lik sa­lo­nu açı­lı­şı­na git­ti­ği gün ya­şan­dı.

***
2 Tem­muz, Sa­lı… Sa­at 12.45… Türk Ha­va Yol­la­rı’­nın İz­mir-İs­tan­bul se­fe­ri­ni ya­pa­cak uça­ğı yol­cu­la­rı­nı alı­yor. Eko­no­mi bö­lü­mü­nün ön sı­ra­sın­da otur­du­ğum için, uça­ğa gi­ren tüm yol­cu­la­rı gö­re­bi­li­yo­rum. Yol­cu­lar ara­sın­da Ame­ri­ka­’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne ve eşi de bu­lu­nu­yor. Bü­yü­kel­çi­’nin lüks “Bu­si­ness Clas­s”­ta otur­ma­sı­nı bek­ler­ken, o ya­nı­mız­dan ge­çip, eko­no­mi bö­lü­mü­nün ar­ka sı­ra­la­rı­na doğ­ru iler­li­yor! Bu ara­da ken­di­si­ni fark eden yol­cu­la­ra gü­lüm­se­ye­rek se­lam ver­me­yi de ih­mal et­mi­yor. Ha­ya­tım­da ilk kez kar­şı­laş­tı­ğım Bü­yü­kel­çi­’nin otur­du­ğu ye­ri gör­mek için ar­ka­ma dö­nüp bak­tı­ğım­da göz gö­ze ge­li­yo­ruz. Kal­kıp ya­nı­ma ka­dar ge­li­yor ve “U­ğur Bey ku­su­ra bak­ma­yın ge­çer­ken si­zi gö­re­me­dim. Na­sıl­sı­nız?” di­ye so­ru­yor. Te­şek­kür edip kol­tu­ğu­na uğur­lu­yo­rum.

***
Kua­för açı­lı­şı­na özel uçak­la gi­den Is­par­ta Va­li­si Mem­duh Oğuz, her vi­la­ye­te bir ma­kam uça­ğı tah­sis edil­me­si­ni is­ti­yor. Bu­nu zen­gin­lik ola­rak gö­rü­yor! Dün­ya­nın en zen­gin ve en güç­lü ül­ke­si Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne ise uça­ğın eko­no­mi bö­lü­mün­de yol­cu­luk ya­pı­yor! Du­run da­ha bit­me­di. Ay­nı ak­şam dos­tum Ha­luk Şa­- hi­n’­le bir­lik­te, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’nin en önem­li bay­ra­mı olan “Ba­ğım­sız­lık Gü­nü­” kut­la­ma­la­rı için, İs­tan­bul Kon­so­los­lu­ğu­’nun da­ve­ti­ne ka­tı­lı­yo­ruz. Yi­ye­cek içe­cek ik­ram­la­rı­nı spon­sor fir­ma­lar ya­pı­yor. Böy­le­ce kon­so­los­luk büt­çe­sin­den pa­ra çık­mı­yor, ta­sar­ruf sağ­la­nı­yor! Bir de biz­de­ki re­sep­si­yon­la­rı dü­şü­nün. Bir tek kuş sü­tü­nün ek­sik ol­du­ğu da­vet­ler­de dev­let ke­se­sin­den har vu­rup har­man sav­ru­lu­yor!

***
O ge­ce be­ni en çok et­ki­le­yen şe­ye ge­lin­ce. Ko­nuk­la­ra da­ğı­tı­lan kut­la­ma prog­ra­mı­nın ikin­ci say­fa­sın­da, iki bü­yük dev­let ada­mı­nın söz­le­rin­den şu alın­tı­lar dik­kat çe­ki­yor: “Ger­çek­le­ri, ya­ban­cı fi­kir ve fel­se­fe­le­ri ve re­ka­bet­çi de­ğer­le­ri Ame­ri­kan hal­kı­na gös­ter­mek­ten kork­ma­yız. Hal­kı­nın ger­çek­le­ri ve yan­lış­la­rı açık bir or­tam­da ayırt et­me­sin­den kor­kan bir ulus, ken­di hal­kın­dan kor­kan bir ulus­tur.” John F. Ken­nedy “Fi­kir ce­re­yan­la­rı ce­bir ve şid­det ve kuv­vet­le red­de­di­le­mez. Bi­la­kis tak­vi­ye edi­lir. Bu­na kar­şı en mü­es­sir ça­re: ge­len fi­kir ce­re­ya­nı­na mu­ka­bil fi­kir ce­re­ya­nı ver­mek, fik­re fi­kir­le mu­ka­be­le et­mek­tir.” Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk

***
Bil­mem, baş­ka sö­ze ge­rek var mı?

Kaynak:
* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere 11 yorum yapıldı.
    YAZARLAR