05 Temmuz 2022 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
16 Ekim 2010 Cumartesi 10:12

BAKA Ajansı'na 19 Personel Alınacak

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na 19 Personel Alınacak.
BAKA Ajansına 19 Personel Alınacak

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden çıkarılan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; İsparta, Antalya ve Burdur illerinde istihdam edilmek üzere, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen 15 Uzman ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 1.GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

d) Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf ya da en az 1 yıl askerliği tecilli olmak

e) Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

UZMAN PERSONELİN MEZUN OLMASI GEREKEN BÖLÜM, KPSS PUAN TÜRLERİ ve ALINACAK UZMAN SAYISI

2.2. KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

Planlama, Programlama

Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi

Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi

İzleme ve Değerlendirme

Tanıtım, Danışmanlık

Şehircilik ve Çevre

Araştırma- Geliştirme

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Finansman

İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Ticaret

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

a) Ulusal/Bölgesel Kalkınma Programları, Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve

Yerel Kalkınma

b) Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi

c) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma

d) Kırsal kalkınma tarım politikaları ve tarım ekonomisi

e) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları

f) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Finans Yönetimi

g) Bütçe, Çalışma Programı ve Harcama programı hazırlama

h) Proje Hazırlama, İzleme Değerlendirme, Raporlama Kayıt Tutma, İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY)

i) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemeleri

k) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması

1) Enerji, Sanayi, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Eğitim, Pazarlama, Planlama, Bilişim veya Turizm sektörlerinden birinde veya birkaçında deneyim sahibi olmak,

m) Uluslararası yatırım, Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), Yatırım Teşvik, Bölgesel Tanıtım

n) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak

o) İngilizceyi çok iyi düzeyde bilmek

p) Birden fazla yabancı dili konuşma, yazma ve okumasını çok iyi derecede bilmek

r) İnovasyon ve Sosyal Sermaye

s) Bilişim Projeleri Geliştirme ve yönetimi

t) İnsan kaynakları ve eğitim uygulamaları

u) Askerliğini yapmış olmak ve belgelemek

ü) Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek uzman personel için, uluslararası hukuk veya karşılaştırmalı hukuk gibi alanlarda yüksek lisans yapmış olmak ve bu alanlarda tecrübe sahibi olmak, avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu (Ek-1)

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı başvuru esnasında gösterilmek üzere fotokopisi ya da noter tasdikli sureti

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı başvuru esnasında gösterilmek üzere fotokopisi ya da noter tasdikli sureti, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı fotokopisi

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış)

e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı içeren dilekçe

f) Ayrıntılı Özgeçmiş

g) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını, ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı başvuru esnasında gösterilmek üzere fotokopisi ya da noter tasdikli sureti

h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı başvuru esnasında gösterilmek üzere fotokopisi ya da noter tasdikli sureti

i) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için iş tecrübelerini gösterir belgelerin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alman belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.)

ı) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

3. DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda istihdam edilecek destek personelinin unvanları, sayıları ve aranan özellikleri aşağıdaki gibidir.

4.1. Muhasebe ve Finans Görevlisi 1 (Bir) Kişi

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Muhasebe konusunda en az 4 (Dört) yıl aşağıda belirtilen alanlarda tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak),

Finansal raporlama, kurumsal bütçeleme, gelir-gider takibinin yapılması, kasa defteri ve envanterlerinin tutulması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, bilgisayar kullanımı ve bilgisayarlı muhasebe konusunda deneyimli olmak, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik yapmış olmak.

4.2. İdari İşler Görevlisi ( 1 Kişi)

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
İdari İşler konusunda kamu veya özel sektörde en az 4 (Dört) yıl tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak),

İş Kanununa hâkim, satın alma usulleri bilgi, beceri ve deneyimine sahip, sosyal ve aktif, insan ilişkileri kuvvetli, performans değerlendirme, veri işleme, sayısal analiz alanlarında tecrübe sahibi olmak şartları aranacaktır.

4.3 Kurumsal İletişim Görevlisi 1 (Bir) Kişi

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Basm-Yaym, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak),

Basın bülteni hazırlama, basın toplantısı düzenleme, medya planı hazırlama ve yönetme, iletişim faaliyetleri organizasyonu, kurumsal kimlik ve tasarım uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

4.4 Yönetici Asistanı 1 (Bir) Kişi

Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Basm-Yaym, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık dallarından ya da bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak),

Ayrıca, her iki durumda da adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS'den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını kullanması, yönetici asistanlığı alanında tecrübe sahibi olması tercih sebebi sayılacaktır.

7. Destek Personeli için Özel Şartlar:

Aşağıda sayılan şartların belgelenmesi tercih sebebidir.

a) İngilizce dil yeterliliği gösterir KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS' den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olmak

b) Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından ve/veya Kalkınma Ajanslarından herhangi birinde ve Bölgesel Destekli AB projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak

c) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

d) MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanları çok iyi kullanır olmak

e) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması, bunu belgelemek

g) Mesleki Deneyimiyle ilgili Yüksek Lisans veya üstü eğitim yapmış ya da yapıyor olmak

h) Kamu veya Özel Kesimde yukarıda belirtilen yıl şartlarından daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak

I) Askerliğini yapmış veya muaf olmak ve bunu belgelemek.

4.8. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek-1)

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı başvuru esnasında gösterilmek üzere fotokopisi ya da noter tasdikli sureti

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış)

d) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı içeren dilekçe

e) Ayrıntılı Özgeçmiş

f) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını, ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı başvuru esnasında gösterilmek üzere fotokopisi ya da noter tasdikli sureti

g) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı başvuru esnasında gösterilmek üzere fotokopisi ya da noter tasdikli sureti

h) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alman belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.)

i) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ ve YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İsparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi Eğirdir Yolu 4. Km-ISPARTA adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar (5 Kasım 2010, saat 17:00) resmi tatil günleri ve hafta sonları hariç 08:30-17:00 saatleri arası elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır. Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavda başarılı olanlar ile sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu teyit edilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri ekte yer alan iş talep formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

7. SINAVA GİRİŞ

Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 22 Kasım 2010 tarihinde Ajansın internet sitesi olan www.baka.org.tr ile İsparta, Antalya ve Burdur Valiliklerine ait internet sitelerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan bütün adaylar yarışma sınavı yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

Uzman personel bakımından;

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi ve ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre, en çok tercih niteliğine sahip olandan başlamak üzere en fazla 4 (dört) katına kadar aday sınava çağrılabilecektir.

Destek personeli bakımından;

KPSS puanı, iş deneyimi ve ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre, en çok tercih niteliğine sahip olandan başlamak üzere en fazla 4 (dört) katına kadar aday sınava çağrılabilecektir.

8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Sözlü yarışma sınavı 29 Kasım 2010 tarihinde başlayacaktır. 22 Kasım 2010 tarihinde Ajansın internet sitesi olan www.baka.org.tr ile İsparta, Antalya ve Burdur Valiliklerine ait internet sitelerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS başarı durumu, adayların çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren Ajansın internet sitesi olan (www.baka.org.tr) adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

İŞ TALEP FORMU: Ajansın internet sitesi olan www.baka.org.tr ile İsparta, Antalya ve Burdur Valiliklerine ait internet adreslerinden temin edilebilir.

Başvuru sırasında ibraz edilen belgeler adaylara kesinlikle iade edilmeyecektir.

Kamuoyuna Duyurulur.

* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere 1 yorum yapıldı.
    YAZARLAR